The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances

Nigmet Koklu, Dundar Yener, Hamdi Sukur Kilic
900 293

Abstract


Technological gadgets increasing everyday allowing newer communication and notations.  Of these technological gadgets, animation, simulation, video and multimedia usage in physics teaching provides diverse benefits. Therefore animation and simulation are widely used in education. In such learning environments, students are exploring physics world, thereby they can easily understand and form their basic knowledge. So animation and simulation is used in this study, named “Resistors in Series and in Parallel”. Primarily, an animation is composed about resistors in series, then connection of ammeter and voltmeter to series-circuit are showed.  For each resistor in experiment, the current and voltage values are told to students through animation. Also the derivation of formulas for current, voltage and resistance calculation in series circuits are told in animation. Afterwards, an animation about resistors in parallel is composed and connection of ammeter to circuit is showed. The current on main branch, then voltage and current values for each resistance are calculated. To comprehend the topic better, arithmetic operations and derivation of formulas are showed in animation.

Keywords


Animation, Simulation, Physics Education

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18100/ijamec.03143

References


Saka, A. Z., Fen öğretiminde kullanılan somutlaştırma araçları ve uygulama düzeyleri, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, (2004), Cilt I, 245.

Duru, N., Fizik Dersinde Analoji Kullanmanın Öğrenmeye ve Öğrenci Başarısına Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Türkoğuz, S. Fen bilgisi eğitiminde pratik ve teknolojik öğretim materyallerinin kullanımı. Yayımlanmamış yükseklisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2002.

Demirer, A. İlköğretim ikinci kademede bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına etkilerine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2006.

Bozkurt, E. Fizik eğitiminde hazırlanan bir sanal laboratuvar uygulamasının öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.

Başaran, B. Bilgisayar destekli öğretimin fizik eğitiminde öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2005.

Lin, H., Dwyer, F., Swain, J. The effect of varied cognitive strategies used to complement animated instruction in facilitating achievement of higher order learning objectives. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 18 (3), 2006, pp.155-167.

Özcan, F. Dokuzuncu sınıf coğrafya öğretiminde animasyonların yeri ve önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.

Daşdemir, İ. Animasyon kullanımının ilköğretim fen bilgisi dersinde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006.

Arıcı, N., Dalkılıç, E. Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14, 2006, pp.421-430.

Çepni, S., Ayas, A. , Johnson, D., Turgut, M. F. Bilimsel Süreç Becerileri. Fizik Öğretimi-Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. YOK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1997, Ankara.

Özmen, H. Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 3, (14), 2004.

Köklü, N., Genel Fizik Laboratuvarında Başarı ve Akılda Kalıcılık Etkilerinin Artırılmasına Yönelik Animasyon, Simülasyon ve Analojik Modellerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2015.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

@ 2013, Advanced Technoloy and Science (ATScience)